Verejná vyhláška - "Miestna komunikácia Fintice lokalita FISKY - TORMÁŠ VII"

 SO 01 - Komunikácie vozidlové a pešie, SO 02 - Vodovod, SO 03 - Dažďová kanalizácia