Verejná vyhláška "Miestna komunikácia Fintice, lokalita FISKY - TORMÁŠ VIII"

 SO 01 - Komunikácie vozidlové a pešie, SO 02 - Dažďová kanalizácia