Zverejňovanie zmlúv - Obec Fintice - zmluvy

Zobraziť rok:
Zverejnenie Číslo Zmluvná strana Názov/popis
02.01.2017 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
02.01.2017 42/2016 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena "Fintice-Vodovod, kanalizácia a ČOV, Zmena stavby pred dokončením"
02.01.2017 18/2017/PO JUKO s.r.o. Prešov Zmluva o nájme priestoru a poskytovaní telekomunikačných služieb
03.01.2017 Cecília Schichmanová Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy "Fintice-Vodovod a ČOV, Zmena stavby pred dokončením"
04.01.2017 Jozef Komka, Prešov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy "Fintice-Vodovod a ČOV, Zmena stavby pred dokončením"
10.01.2017 14497201 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
12.01.2017 2/2017 OZ Pre - ŠKOLU Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
31.01.2017 1/2017 FURA s.r.o., Rozhanovce Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
01.02.2017 21-11589 Union poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva - aktivačné práce
06.02.2017 JUDr. Miroslav Duda, Fintice, Margita Dudová, Fintice, Ing. Ján Gašpar, Fintice, Mgr. Tatiana Gašparová, Fintice Darovacia zmluva
28.02.2017 21-11595 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Poistná zmluva - aktivačné práce §12
28.02.2017 21-11596 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Poistná zmluva - §50j - "Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti"
07.03.2017 12-4400/2100BZVB/2017 Prešovský samosprávny kraj, Prešov Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
14.03.2017 Obecný športový klub Fintice Nájomná zmluva
17.03.2017 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
22.03.2017 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
27.04.2017 17/37/012/41 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §12
02.05.2017 Slovenský zväz chovateľov, Základná organizácia Nižná Šebastová Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy "Fintice-Vodovod a ČOV, Zmena stavby pred dokončením"
24.05.2017 CEZ : UV SR - 358/2017 Úrad vlády SR Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
24.05.2017 Stanislav Šesták, Anna Vargová, Anton Krajňák, Slavko Kočiščin, Peter Krajňák, Ladislav Krajňák, Ján Kočiščin Darovacia zmluva
29.05.2017 Viliam Puschauer Rámcová zmluva
29.05.2017 Fidobus, s.r.o. Podhradík 77 Rámcová zmluva
31.05.2017 17/37/054/51-PZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt "Praxou k zamestnaniu"
07.06.2017 HIREKON s.r.o. Prešov Zmluva o poskytovaní audit. služieb
07.06.2017 HIREKON s.r.o. Prešov Zmluva o poskytovaní audit. služieb
20.06.2017 Pavlína Križanová, Fintice, Mária Gibová, Fintice, Martin Gmitro, Prešov-Nižná Šebastová, Vladimír Klaček, Fintice, Drahomír Klaček, Sereď, Renáta Ďuriaková, Žilina, Graciana Balíková, Prešov-N.Šebastová, Daniela Bugárová, Prešov Darovacia zmluva
26.06.2017 37813 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
28.06.2017 17/37/50J/NS/41 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
13.07.2017 Na-195-2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne, Bratislava Zmluva o poskytnutí peňažného daru
19.07.2017 299/2017/ORHC Prešovský samosprávny kraj, Prešov Zmluva o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov PSK
21.07.2017 17/37/010/40 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §10
24.07.2017 376 A.D., s.r.o., Hlavná 50, Prešov Zmluva o dielo na archeologický výskum
27.07.2017 Jozef Šimko, Fintice, Paulína Kočišová, Fintice Darovacia zmluva
14.08.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu
14.08.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
14.08.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
25.08.2017 Prosperujúca Európa, Košice - Nad jazerom Zmluva o vytvorení diela
28.08.2017 Prosperujúca Európa, Košice - Nad jazerom Dodatok k Zmluve o dielo
31.08.2017 4/2017 Ing. arch. Ján Kunec s.r.o., Jarková 14, 080 01 Prešov Zmluva o dielo na vypracovanie PD na stavbu: Inžinierske siete pre IBV Fisky-Tormáš V., Fintice
06.09.2017 814351009-2-2017 Železnice SR Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB
21.09.2017 Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus, Prešov Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie "Fintice - Vodovod, kanalizácia a ČOV"
02.10.2017 Jozef Gajdoš, Fintice Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka "Miestna komunikácia - lokalita Fisky - Tormáš VI"
16.10.2017 Banik a syn s.r.o., Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme reklamného zariadenia
23.10.2017 1076/121/2017/IÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka "Fintice-Vodovod, kanalizácia a ČOV"
23.10.2017 1077/122/2017/IÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod ČS v rámci stavby: "Fintice-Vodovod, kanalizácia a ČOV"
13.11.2017 24ZVS0000021593F VSD, a.s., Košice Zmluva o pripojení
23.11.2017 56/PO/2017/POI Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Príkazná zmluva
24.11.2017 1 Ministerstvo vnútra SR Dodatok k zmluve o výpožičke