Zverejňovanie zmlúv - Obec Fintice - zmluvy

Zobraziť rok:
Zverejnenie Číslo Zmluvná strana Názov/popis
03.01.2018 ZoP/2017/656-BZ Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy "Fintice, IBV Fisky - Tormáš V. - VN, TS, NN"
20.02.2018 18/37/051/52 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
23.02.2018 ZoP/2018/151 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
23.02.2018 ZoP/2018/151PP Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - zmena stavebníka
26.02.2018 18/37/50J/NS/7 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
27.02.2018 18/37/050/21 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50
05.03.2018 21-11660 Union poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva - krátkodobé úrazové poistenie - absolventská prax
07.03.2018 30803/KZ-111/2017/Fintice/1971/MPV PO Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava Kúpna zmluva
09.03.2018 21-11661 Union poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva - krátkodobé úrazové poistenie - aktivačné práce §12
09.03.2018 21-11662 Union poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva - krátkodobé úrazové poistenie - §50
09.03.2018 21-11663 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Poistná zmluva - krátkodobé úrazové poistenie - §50j
14.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
26.03.2018 1084/2018-M_ORF Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
03.04.2018 Ing. Ľuboš Zajonc, Fintice, Ing. Marek Fečo, Haniska, Ing. Marek Kijovský, Prešov, Maroš Kočiš, Fintice Darovacia zmluva
18.04.2018 18/37/012/42 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §12
27.04.2018 38 854 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
02.05.2018 ZO/2018A8631-1 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
03.05.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Dodatok č. 6 k zluve o výkone správy majetku obce č. 113/3/2005/Závod PO zo dňa 1.1.2005
21.05.2018 HIREKON, s.r.o. Prešov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - individuálna účtovná závierka
21.05.2018 HIREKON, s.r.o. Prešov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - konsolidovaná účtovná závierka
30.05.2018 18/37050/53 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50
06.06.2018 21-11670 Union poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva - dobrovoľnícka služba §52a
06.06.2018 Anna Lapošová, Fintice, Viliam Manik, Prešov, Milan Lauran, Kladno, Cecília Koščová, Prešov, Oľga Lapošová, Prešov, Eva Pribulová, Prešov, Zdenko Košč, Petrovany, Viera Prusáková, Prešov, Anna Jedináková, Prešov, MUDr. Mária Puschauerová, Prešov Darovacia zmluva
18.06.2018 Daniela Bugárová Darovacia zmluva
20.06.2018 PHZ-OPK1-2018-001415-003 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
21.06.2018 0832/3000/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
25.06.2018 2/2018 JOSIM, spol. s r.o., Prešov Zmluva o dielo
28.06.2018 MK-815/2018/1.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2018
28.06.2018 18/37/050/66 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50
28.06.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte
28.06.2018 1/2018 JOSIM, spol. s r.o., Prešov Zmluva o dielo
28.06.2018 ZoP/2018/315-BZ Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
06.07.2018 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov Zmluva o spracúvaní osobných údajov
10.07.2018 Jozef Kočiščin, Fintice a Ján Kočiščin, Prešov-Nižná Šebastová Darovacia zmluva
11.07.2018 Nadácia COOP Jednota Bratislava Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu
12.07.2018 18/37/010/56 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §10
19.07.2018 221/2018/DRSaSZ Prešovský samosprávny kraj, Prešov Zmluva o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov PSK
22.08.2018 ZOP/2018/364 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
24.09.2018 1551/2210/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o podmienkach realizácie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia
04.10.2018 Mesto Prešov Zmluva o výpožičke
15.10.2018 21-11699 Union poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva - §51 absolventská prax
31.10.2018 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Ľubotice Dodatok č. 9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
20.11.2018 100150491 Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava Zmluva o Elektronickej službe Business 24
23.11.2018 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov Dohoda o úhrade časti kúpnej ceny
30.11.2018 18/37/52A/162 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
05.12.2018 04/2018 Artus s.r.o., Stredné Plachtince Zmluva o dielo
10.12.2018 21-11706 Union poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva - úrazové poistenie - dobrovoľnícka služba §52a
10.12.2018 21-11707 Union poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva - úrazové poistenie - dobrovoľnícka služba §52a