Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ


Úradný názov: Obec Fintice

Poštová adresa: Grófske nádvorie 210/1

PSČ: 082 16

Mesto/obec: Fintice

Štát: Slovenská republika

IČO: 00327018

DIČ: 2020543096

Kontaktné miesto: Obecný úrad Fintice, Grófske nádvorie 210/1, Fintice

Kontaktná osoba: Mgr. Terézia Gmitrová

Telefón: 051/7481010, 0905 506 527

Fax: 0517481010

E-mail: oufintice@hotmail.com

Adresa stránky verejného obstarávateľa: www.fintice.sk

  

Obec Fintice, ako verejný obstarávateľ v súlade s § 102 ods. 4 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní predkladá súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,00 €

1. štvrťrok 2013 - obec Fintice mala zákazku s nízkou hodnotou vyššou ako 1.000 eur vrátane DPH

2. štvrťrok 2013 - obec Fintice mala zákazku s nízkou hodnotou vyššou ako 1.000 eur vrátane DPH

3. štvrťrok 2013 - obec Fintice mala zákazku s nízkou hodnotou vyššou ako 1.000 eur vrátane     DPH

4. štvrťrok 2013 - obec Fintice mala zákazku s nízkou hodnotou vyššou ako 1.000 eur vrátane DPH

 

Zadávanie zákaziek podľa § 9 zák. č. 25/2009 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou:

 

Č Názov zákazky Hodnota
zákazky s DPH
Predmet
zákazky
Identifikácia
úspešného uchádzača
 1 Rekonštrukcia, výstavba chodníkov  nad 1.000 € zemné práce ZEMOS-STAV s.r.o., Pavlovce
 2 Viacúčelové ihrisko nad 1.000 € zemné práce ORIS-M, s.r.o. Hanušovce nad Topľou
 2 Rekonštrukcia chodníkov nad 1.000 € dodávka betónu JOSIM, s.r.o. Prešov
 3 Viacúčelové ihrisko  24.758,57 € umelý trávnik +mantinely PESMENPOL spol s.r.o., Prešov
 3 Vysprávky miestnych komunikácií  nad 1.000 €  oprava výtlkov Jozef Fejerčák - FEJPOL, Kendice
 3 Kalendáre, obálky, tašky s logom  1.456.50 € kalendáre, obálky, tašky s logom EURODOSPRINT, Prešov
 4

Projektová dokumentácia-IBV Fintice, lokalita Fisky-Tormáš - prípojka VN a trafostanica

 5.000 € vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Štieber Pavol, Prešov
         
         

 

ROK 2014

1. štvrťrok 2014 - obec Fintice mala zákazku s nízkou hodnotou vyššou ako 1.000 eur vrátane     DPH

 

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou:

Č Názov zákazky Hodnota
zákazky s DPH
Predmet
zákazky
Identifikácia
úspešného uchádzača
        1 Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia kaštieľa Fintice - severné krídlo"                                         4.890 €                Vypracovanie  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie                         

ATELIÉR URBEKO, s.r.o., Prešov  

IČO 31671209                    

 2 Dodávka betónových prvkov na výstavbu chodníkov        8.257 € Dodávka materiálu

EKOPRIM, s.r.o. Prešov

IČO 31710115

3 "Rekonštrukcia kaštieľa Fintice - severné krídlo /sýpka/" RP "Rekonštrukcia striech kaštieľa a priľahlých objektov kaštieľa"       4.730 € PD - realizačný projekt

URBEKO, s.r.o. Prešov

IČO 43803296

 4 Dodávka kameniva na rekonštrukciu cestnej komunikácie  1.669,50 € Dodávka materiálu

U.S. Steel, s.r.o. Košice

IČO 36199222

         
         
         
         
         

  Od 1.3.2014 povinné zverejňovanie na Úrade verejného obstarávania Bratislava.