Profil verejného obstarávateľa Fintas s.r.o.

Fintas s.r.o., ako verejný obstarávateľ v súlade s § 102 ods. 4 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní predkladá súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,00 €

Zadávanie zákaziek podľa § 9 zák. č. 25/2009 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. štvrťrok 2013 - obec Fintice nemala zákazku s nízkou hodnotou vyššou ako 1.000 eur vrátane DPH

2. štvrťrok 2013 - obec Fintice mala zákazku s nízkou hodnotou vyššou ako 1.000 eur vrátane DPH

3. štvrťrok 2013 - obec Fintice nemala zákazku s nízkou hodnotou vyššou ako 1.000 eur vrátane DPH

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou:

Q Názov zákazky Hodnota
zákazky s DPH
Predmet
zákazky
Identifikácia
úspešného uchádzača
 1 -  - -  -
 2 Rekonštrukcia chodníkov  nad 1.000 € zemné práce   ORIS-M s.r.o., Pavlovce
 2 Rekonštrukcia chodníkov   dodávka dlažby podľa rozpisu  EKOPRIM s.r.o., Prešov