Obyvateľstvo

 

Obyvateľstvo

V obci žije v súčasnosti  2083 obyvateľov. Populačná krivka má mierne stúpajúcu tendenciu. Obec dlhodobo zaznamenáva prírastok obyvateľstva vďaka výhodnej strategickej polohe.

Vývoj počtu obyvateľov v obci v rokoch 2015 - 2018

 

rok

2015

2016

2017

2018 

Počet obyvateľov

1976

 2026

2045 

2083

Muži/ženy

993/983

984/1042

 1018/1027

1069/1014


 

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomických ukazovateľov za rok 2015

 

Počet obyvateľov v predproduktívnom veku 0- 14 rokov je 340.
Počet obyvateľov: - muži v produktívnom veku 15- 62 rokov je 614.
                              - ženy v produktívnom veku 15- 62 rokov je 690.                                        Počet obyvateľov: - muži v poproduktívnom veku od 63 rokov je 177.
                              - ženy v poproduktívnom veku od 63 rokov je 155.

Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva je 1286.
Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva z celkového počtu obyvateľov je 65 %.

 

Bývanie a vzdelanie

V roku 2015 mala obec 600 domov, z toho 580 rodinných domov. V obci je trvalo obývaných 6 bytov /6.b.j./.

V obci je 343 ľudí so základným vzdelaním, 485 obyvateľov má učňovské vzdelanie, 560 obyvateľov je so stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou, 257 občanov má vysokoškolské vzdelanie. Ostatné obyvateľstvo sú školopovinné deti a bez udania školského vzdelania.


 

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti

Slovenská 98,8%
Iné národnosti ( česká, ukrajinská, rusínska, maďarská) 1,2 %


 

Konfesijné zloženie obyvateľstva

Rímskokatolícke 96%
Ostatní sú v iných cirkvách alebo bez vyznania.