Obyvateľstvo

 

Obyvateľstvo

V obci žije v súčasnosti 1908 obyvateľov. Populačná krivka má mierne stúpajúcu tendenciu. Obec dlhodobo zaznamenáva prírastok obyvateľstva vďaka výhodnej strategickej polohe.

Vývoj počtu obyvateľov v obci v rokoch 2012 - 2015

 

rok

2012

2013

2014

2015 

Počet obyvateľov

1897

 1908

1942 

1976 

Muži/ženy

964/933

953/955

971/971 

993/983


 

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomických ukazovateľov za rok 2015

 

Počet obyvateľov v predproduktívnom veku 0- 14 rokov je 340.
Počet obyvateľov: - muži v produktívnom veku 15- 62 rokov je 614.
- ženy v produktívnom veku 15- 62 rokov je 690.

Počet obyvateľov: - muži v poproduktívnom veku od 63 rokov je 177.
- ženy v poproduktívnom veku od 63 rokov je 155.

Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva je 1286.
Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva z celkového počtu obyvateľov je 65 %.

 

Bývanie a vzdelanie

V roku 2015 mala obec 600 domov, z toho 580 rodinných domov. V obci je trvalo obývaných 6 bytov /6.b.j./.

V obci je 343 ľudí so základným vzdelaním, 485 obyvateľov má učňovské vzdelanie, 560 obyvateľov je so stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou, 257 občanov má vysokoškolské vzdelanie. Ostatné obyvateľstvo sú školopovinné deti a bez udania školského vzdelania.


 

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti

Slovenská 98,8%
Iné národnosti ( česká, ukrajinská, rusínska, maďarská) 1,2 %


 

Konfesijné zloženie obyvateľstva

Rímskokatolícke 96%
Ostatní sú v iných cirkvách alebo bez vyznania.