Verejná vyhláška - "Miestna komunikácia Fintice - lokalita FISKY - TORMÁŠ IV"

 "SO 01 Komunikácie vozidlové a pešie, SO 04 Dažďová kanalizácia"